DAY 1 - FIELD 1 - 1PM - 15 UppShelf vs OBX - AltaSky Online Photo Store